Kumpulan Umpasa atau Pantun Batak Terlengkap

Umpasa batak lucu

Umpasa atau pantun adalah salah satu budaya yang banyak ditemukan di Indonesia, seperti suku betawi, batak, padang, jawa dll

Pantun biasanya adalah kumpulan 4 buah kalimat yang ahirannya sama, seperti berahiran AA AA atau AB AB atau setidaknya bunyi ahirannya bernada sama.

Bagi anak-anak keturunan Batak yang lahir di kota, kebanyakan tidak pernah mendengar pantun atau umpasa batak ini, beda dengan anak-anak yang besarnya di desa atau kampung bona pasogit seperti di Samosir, Humbang Hasundutan, dll yg sering mendengar para raja adat marumpasa dipesta-pesta.

Maka dari itu, bataknesia.com telah merangkum berbagai macam jenis umpasa batak, sebagai berikut;


1.Adat do ugari, sinihathon ni Mulajadi

Siradotan manipat ari, salaon di siulubalang ari.


2. Aek godang tu aek laut, Dos ni roha sibaen na saut.


3.Agatna do agat Dairi, imbalona imbalo pege;

Hatana do mapultak gambiri, patna so malo hehe


4.Agia pe lapalapa asal ditoru ni sobuon, agia pe malapalap asal ma di hangoluon, ai sai na boi do jolma partalaga muba gabe parjoluon


5. Amak do rere, dakka do dupang,

Anak do bere, Amang do Tulang.


6. Amporik do silolom, Sidaodao pidong toba,

Nasa tahinta tahi torop, sahat mai sipinta tua, di hitaon luhutna


7.Amporik mallipik, Onggang marbabang

Gabe do parsinamot naotik, gabe nang parsinamot nagodang.


8. Andor hadukka ma patogu-togu lombu,

Sai sarimatua ma hamu sahat tu na patogu-togu pahoppu.


9.Anian ma pagabe tumundalhon sitodoan,

Arimu ma gabe molo marsipaolo-oloan.


10.Ansimun sada holbung, pege sangkarimpang,

manimbung rap tu toru, mangangkat rap tu ginjang


11.Asa pat ni gaja tu pat ni hora,

angka anak ni raja do hamu pahompu ni namora


12.Asa pitu anak ni ari sampulu dua anak ni bulan

Sai hipas ma hamu tujoloan ni ari huhut dipasu-pasu Tuhan


13.Asa tubuan laklak tubuan singkoru,

Tubu sanggar di parsopoan

Asa tubu di nasida anak, tubu dohot boru,

Jala jengkar-jengkar di hangoluan.


14.Asing do huta Hullang, asing muse do huta Gunung Tua,

Asing do molo tulang, asing muse do molo gabe dung simatua.


15.Bagot namarhalto ma naniagatan ni paronan,

sai horas ma hamu namanganhon, sai tu horasna ma nang hami namangalean.


16.Balintang ma pagabe tumundalhon sitadoan,

ba arimuna ma gabe ala olo hamu masipaolo-oloan


17.Baris baris ni gaja di rura pangaloan, molo marsuru raja dae do so oloan,

molo so nioloan tubu ma hamagoan, molo ni oloan ro ma pangomoan


18.Binanga ni sihombing binongkak ni tarabunga,

tu sanggar ma amporik, tu lubang ma satua, sai sinur ma napinahan gabe naniula


19.Bintang ma narumiris tu ombun nasumorop,

Anak pe riris boru pe torop


20.Bona ni pinasa, hasakkotan ni jomuran,

Tung aha pe dijama hamu, sai tong ma dipasu-pasu Tuhan.


21.Bulung na martampuk, bulung ni simarlasuna,

Nunga hujalo hami tintin marangkup, Dohonon ma hata pasu-pasuna


22.Bulung ni taen tu bulung ni Tulan

Ba molo tarbahen, sai topot hamu hami sahali sabulan,


23.Dakka ni arirang, peak di tonga onan,

Badan muna naso jadi sirang, tondi mu marsigomgoman


24.Dangka do dupang, Amak do rere,

Ama do tulang, Anak do nang ibebere


25.Dekke ni sale-sale, dengke ni Simamora,

Tamba ni nagabe, sai tibu ma hamu mamora.


26.Denggan ma bulu godang, denggan ma bahen hite-hite,

Molo dung adong anak magodang denggan ma asa hot ripe,


27.Dolok ni Simalungun, tu dolok ni Simamora

Salpu ma sian hamu na lungun, sai hatop ma ro si las ni roha.


28.Eme ni Simbolon parasaran ni si borok,

Sai horas-horas ma hita on laos Debata ma na marorot.


29.Eme ni sitambatua, parlinggoman ni siborok;

Amanta Debata do sileon tua, sai dohot ma hamu diparorot


30.Eme sitambatua bahen tuhor ni bosi,

Angka hata nauli ima dijangkon tondi.


31.Gadu-gadu ni Silindung, tu gadu-gadu ni Sipoholon,

Sai tubu ma anakmuna 17 dohot borumuna 16.


32.Giring-giring ma tu gosta-gosta, tu boras ni sikkoru,

Sai tibu ma hamu mangiring-iring, huhut mangompa-ompa anak dohot boru.


33.Godang sibutongbutong, otik si pir ni tondi, tung so sadia pe sipanganon nahupatupa hami,

Sai pamurnas ma tu daging, saudara tu bohi, sipalomak imbulu, sipaneang holi holi.


34.Habang ambaroba songgop tu hau torop

Debata do namartua, luhut ma hita diparorot.


35.Habang pidong sibigo, paihut-ihut bulan,

Saluhut angka na tapangido, sai tibu ma dipasaut Tuhan.


36.Hariara bonana, hariara ujungna, horas ma amana, horas ma nang boruna.


37.Hariara madungdung, pilo-pilo na maragar,

Sai tading ma na lungun, ro ma na jagar.


38.Hau ni tarabunga hasonggopan ni haluang, hula-hula naburju do hamu na so pola gulu di uang.


39.Hinarat pangkal ni tobu, lam tu tonggina,

Unang dok hamu hami namangholit, sibahenon do na so sadia


40.Hot pe jabu i, tong doi margulang-gulang

Sian dia pe mangalap boru bere i, tong doi boru ni Tulang


41.Hotang binebe-bebe, hotang nipulos-pulos,

Unang hamu mandele ai godang do tudos-tudos


42.Hotang do ragian, hadang-hadangan pansalongan;

Sihahaan gabe sianggian, molo hurang sinaloan


43.Hotang hotari hotang pulogos;

Gogo ma mansari, na dangol do na pogos


44.Hula-Hula Bona ni ari, Tinongos ni Ompunta Mulajadi

Sisubuton marulak loni, sisombaon di rim ni tahi


45.Ihan di pandaungan, sangkot sapa di parpagaran,

Denggan do hita masisungkunan, ringkot masiajar-ajaran.


46.Ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabisuk nampuna hata, na oto tu panggadisan


47.Jari-Jari sampulu, sude do mampanggoari

Atik tung adong hatanami natarsalpu, jumolo hami marsantabi


48.Jolo tiniktik sanggar laho bahenon huru-huruan,

Jolo sinukkun marga asa binoto partuturan.


49.Jongjong di Purba tua, manatapnatap tu Panamparan; Sahat ma hamu sarimatua, ai nungga malua hamu sian parmaraan


50.Landit ma bulung botik, porhot bulung ni ambasang. Sipanganon na otik, manghorasi ma tu tondi dohot pamatang.


51.Loja siborok manjalahi guluan, ingkon hir do hodok manjalahi hangoluan


52.Loting di tomboman, tabo nasiniraan sai tondinta ma masigomgoman, dao ma namasisaritaan.


53.Mandurung di aek Sihoru-horu, manjala di aek Sigura-guraUdur ma hamu jala leleng mangolu, hipas matua sonang sora mahua.


54.Manghuling taguk-taguk diatas ni arirang

 Huncus do nambura saut, bauan nambura sirang


55.Mangula ma pangula, dipasae duhut-duhut

Molo burju marhula-hula, dipadao mara marsundut-sundut


56.Manuk mira sialtong, monang-monang molo martubi

Salpu ma angka parungkilon, sai sonang ma hamu nadua anggia dohot bere dapotan nauli.


 57.Manuk mira sialtong, monang-monang molo martubi; Salpu ma angka parungkilon, sai sonang ma hamu nadua anggia dohot bere dapotan nauli.


58.Manuk ni pealangge hotek-hotek laho marpira,

Nasirang marale-ale lobian namaten ina


59.Marangkup songon nahundul, mardongan songon na mardalan

Marangkup do nauli, mardongan do nadenggan


60.Marbulung ma tambinsu, marjengga-jengga ma pinasa Sai tubu ma anak nabisuk, dohot boru naulibasa.


61.Mardakka Jabi-jabi, marbulung ia si Tulan

Angka pasu-pasu na pinasahat muna, Sai sude mai dipasaut Tuhan


62.Marhosa-hosa sunting, marsiusungan dompak dolok,

Ala ni lambok ni pakkuling na holang i gabe jonok


63.Marmutik tabu-tabu mandompakhon mataniari,

Sai hot ma di hamu akka pasu-pasu, laho marhajophon akka na sinari


64.Martahuak ma manuk di bungkulan ni ruma,

Horas ma hula-hulana,songoni nang akka boruna.


65.Martantan ma baringin, marurat jabi-jabi,

Horas ma hita madingin, tumpahon ni umpunta Mulajadi


66.Martantan ma baringin, marurat jabi-jabi, Horas ma tondi madingin, tumpahon ni Amanta Debata Mulajadi


67.Masiaminaminan songon lampak ni gaol, masitungkoltungkolan songon suhat di robean,

Mangankat rap tu ginjang manimbung rap tu toru, tongtong satahi saoloan.


68.Metmet dope sikkoru da nungga dihandang-handangi,

Metmet dope si boru da nungga ditandang-tandangi


 69.Molo so boi bulung ni tulan, pinomat bulung ni salaon

Ba molo so boi sahali sabulan, pinomat sahali sataon


70.Napuran tano-tano rangging marsiranggongan,

Badanta i padao-dao, tondita i marsigomgoman


71. Naung sampulu sada, jumadi sampulu tolu

Angka pasu-pasu pinasat muna hula-hula nami, Diampu hami ma di tonga jabu.


72.Naung sampulupitu ma juma ni sampulu ualu,

Hata pasu-pasu, hata nauli nadenggan napinasahatmunai ampuonnami ma martonga ni jabu


73.Ni durung si Tuma laos dapot Pora-pora.

Molo mamasu-masu hula-hula mangido sian Tuhan, Napogos hian iba, boi do gabe mamora.


74.Niumpat padang togu, mangihut si marbulubulu,

Sai leleng ma nasida mangolu ro di nasarsar uban di ulu, sahat tu namangiringiring pahompu


75. Nunga pitu lilinami, paualu jogianami,

Nunga nauli nipinami, nunga ro hamu nanaeng pandurungannami


76.Obuk do jambulan, nidandan ni boru Samara

Pasu-pasu na mardongan tangiang sian hula-hula,

Mambahen marsundut-sundut soada mara.


77.Ompu raja di jolo martungkot siala gundi,

Adat pinungka ni angka ompu na parjolo, ihuthonon ni hita na di pudi


78.Ompu Raja di Jolo, martungkothon siala gundi,

Angka nadenggan pinungka ni naparjolo, siihutonon ni na di pudi


79.Pago-pago taruge pauk-pauk hudali,

Angka nasala pinauli, angka na denggan niulahi.


80.Palti ma bulung siala, lomak bulung ni ompu-ompu,

Manumpak ma Ompunta Debata, manghorasi ma angka sahala ni Ompu.


81.Pege sangkarimpang, hunik sahadanghadangan,

Mangangkat rap tu ginjang, manimbung rap tu toru, tongtong satahi saoloan.


82. Pege sangkarimpang, hunik sahadanghadangan,

Badanmu ma nasoboi sirang, tondimu masigomgoman


83.Pinasa ni Siantar godang rambu-rambuna,

Tung otik pe hatakki, sai godang ma pinasuna.


84.Rabba na poso, ndang piga tubuan lata

Hami na poso, ndang piga na umboto hata


85.Ranting ni Bulu Duri, sanjongkal dua jari,

Hamu do hula-hula panuturi, laos hamu do pangajari


86.Rimbur ni Pakkat tu rimbur ni Hotang,

Sai tudia pe hamu mangalakka, sai tusima hamu dapot pansamotan.


87.Ruma ijuk tu ruma gorga,

Sai tubu ma anakmuna na bisuk dohot borumuna na lambok marroha


88. Sada silompa gadong, dua silompa uli,

Tung sahalak pe namanghatahon sude ma hitaon naung taruli.


89.Sahat sahat di solu ma, Sai sahat ma tu bontean,

Nunga sahat hita mangolu, Sai sahat ma tupanggabean


90.Sahat sahat ni solu ma sahat tu bontean, di torang ni ari

Nunga marujung dohot denggan ulaonta sadarion, ba sahat ma hita on mangolu, horas sahat tu panggabean diramoti amanta debata ganup ari.


91.Sahat solu, sahat di parbinsar ni ari,

Leleng ma hamu mangolu jala di iring-iring Tuhan ganup ari.


92.Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu labuan,

Sahat ma hamu leleng mangolu, jala sai di dongani Tuhan.


93.Sai dangka ni hariara ma nipangait-aithon,

Sai tubu ma anak dohot boru sitongka panahit-nahiton.


94.Sai horas ma tondi madingin, pir tondi matogu, Hot ma dibatu-batuna. Togu di pangarahutanna, lili ma di ginjang, hodong ma di toru, riris ma jolma di ginjang, gok ma pinahan di toru Tubu ma anak na malo martahi dohot boru na malo marhuhuasi


95.Sai tong doi lubang nangpe dihukkupi rere,

Sai tong doi boru ni Tulang, manang boru ni ise pei dialap bere.


96.Siboru buas siboru Bakkara, molo dung puas sae soada mara


97.Silaklak ni dandorung tu dakka ni sila-sila,

Ndang iba jumonok-jonok tu naso oroan niba


97.Simbora ma pulguk, pulguk di lage-lage,Sai mora ma hita luhut, huhut horas jala gabe.


98.Sinabi laitu binahen tu harangni hoda

Molo gulut boruna, amana do martola Molo gulut amana, boruna do martola.


99.Sinimbur ni pangkat ma tu sinimbur ni hotang, tudia pe nasida mangalangka sai tu si ma nasida dapotan pangomoan


100.Sinuan bulu sibaen nalas, sinuan partuturan sibaen na horas.


101.Sisuan bulu jala sipanjala, siboto uhum do hamu jala anak ni raja.


102.Sitiktik ma sigompa, golang-golang pangarahutnaTung so sadia pe na tupa, sai godang ma pinasuna


103.Sititik ma sigompa, golang-golang pangarahutna, Tung so sadia pe naeng tarpatupa, sai anggiat ma godang pinasuna.


104.Suman tu aek natio do hamu, riong-riong di pinggan pasu,

Hula-hula nabasa do hamu, na girgir mamasu-masu.


105.Tampuk ni dambibir do i na so boi tu panggonggonan; Parjahajaha di bibir do i, parpustaha di tolonan


106.Tangan do botohon ujungna jari-jari, laho manggurithon sidohonku, jumolo ma ahu marsantabi


107.Tiktik mula ni gondang, serser mula ni tortor, sungkun mula ni hata


108.Timbo dolok martimbang, torunai dalan tu onanSai asi ma roha ni Tuhanta sian banua ginjang, sai ditambai ma angka hahipason dohot pansamotan


109.Tinaba hau toras bahen sopo di balian; Na burju marnatoras ingkon dapotan parsaulian


110.Tinapu bulung nisabi, baen lompan ni pangulaSahat ma pasu-pasu na nilehon muna i tu hami,

Sai horas ma nang hamu hula-hula.


111.Tinutung antarasa, nidolos andaliman, tu jolo mangalangka, tu pudi marpanarian


112.Togu urat ni bulu, toguan urat ni padang, togu pe nidok ni uhum, toguan nidok ni padan


113.Tombak ni Simalungun , parsobanan ni Simamora; Sai tibu ma salpu nalungun, jala ro las ni roha


114.Tonggi sibahut, tabo pora-pora; gabe ma hita luhut, horas jala mamora


115.Torop do bittang di langit, si gara ni api sada doTorop do si boru nauli, tinodo ni rohakku holoan ho do


116.Tu sanggar ma amporik, tu lubang ma satua Sinur ma pinahan gabe dohot na niula


117.Tuat si puti, nakkok sideak,Ia i na ummuli, ima ta pareak.


118.Tubu dingin-dingin, di luat ni Janji-matogu, Horas ma tondi madingin jala pir tondi matogu.


119.Tubu ma halosi di dolok ni Pintu batu, Hami do na mangulosi Debata ma na mamasu-masu


120.Tubu ma hariara diholang-holang ni huta, dakkanai tanggo pinarait-aithon, Tubu ma di hamu anak na marsahala dohot boru namartua, sitongka panahit-nahiton.


121.Tubu simarimbalo dilambung simarhalosi. Tongka do siripe manjalo na so umboto mamalosi


122.Tudia ma luluon da dakka-dakka bahen soban,Tudia ma luluon da boru Sinaga bahen dongan.


123.Tudia ma luluon da goreng-goreng bahen soban,Tudia ma luluon da boru Tobing bahen dongan


124.Tumbur ni pangkat tu tumbur ni hotang; Tusi hamu mangalangka, disi ma hamu dapotan


125.Turtu ninna anduhur, tio ninna lote, hata nauli hata nadenggan nanidokmunai, dijangkon tondinami mai, unang muba unang mose.


126.Turtu ma ninna anduhur, tio ninna lote,

Angka pasu-pasu pinasahat muna,

Sai unang ma muba, unang mose.


127.Urat ni singkoru dihungkupi bulang bira, Anggo barita haburjuonmuna marboru, nunga tarbarita sahat ro didia.


Ruma ijuk tu ruma gorga,

Sai tubu ma anakmuna na bisuk dohot borumuna na lambok marroha.


Asa tangkas ma purba, tangkas ma angkola, asa tangkas hita maduma, gabe jala mamora (manang tangkas hita maduma, tangkasan ma namamora)


Songgop si Ruba-ruba tu dakka ni Hapadan,

Angka pasu-pasu na ni lehon muna,

Sai dijangkon tondi ma dohot badan.


Tubu ma halosi di dolok ni Pintu batu,

Hami do na mangulosi Debata ma na mamasu-masu


Martahuak ma manuk di bungkulan ni ruma,

Horas ma hula-hulana,songoni nang akka boruna.


Pagulut lali tu asar ni tabuan

ai unang hamu pagulut dohot marsalisih

ala ni sidabuan


habang ma ninna si buruk sahat tu durame

tu namalungun

molo sada hamuna muruk sada nian dame


Mandurung di aek Sihoru-horu, manjala di aek Sigura-gura,

Udur ma hamu jala leleng mangolu, hipas matua sonang sora mahua.


Pidong sitapitapi, habang diatas hauma

Horas ma hamu na hupaborhat hami

Horas hami na tininggalhonmuna


Dolok ni Panampahan, tondongkon ni Tarabunga

Sai horas ma hamu dipardalanan songoni dung sahat tu inganan muna


Tombak ni Sipinggan di dolok ni Sitapongan

Di dia pe hita maringanan, sai tong ma hita masihaholongan


Tinampul bulung bira bahen saong laho tu ladang

Sai mangomo ma hamu sian tigatiga ba sai maruntung ma sian dagang


Soban rantingranting soban ni Sijamapolang

Ba molo rugi hamu sian antinganting, ba sai mangomo ma sian golang


Marurat ibana bagas tu toru, marbulung timbo tu ginjang, mardangka dao tu siamun, marranting dao tu hambirang


Niarit tarugi pora-pora, molo tinean uli,

tong do tenon dohot gora


Agia pe lapalapa asal di toru ni sobuon,

agia pe malapalap asal ma dihangoluon


Diginjang bulung botik binoto do paetna,

bunipe parsisiraan binoto do assimna


Parik ni obutua hatubuan ni bulu duri

Na burju marnatuatua sai ingkon dapotan rongkap na uli


Sitorop ma dangkana,

Sitorop ma bulungna,

Gabe ma hula-hulana,

Songon i ma nang boruna.


Tampuk ni sibaganding di dolok ni pangiringan

horas ma hamu na marhaha maranggi

molo sai masipairing-iringan.


Godang do porda

Ndang sadia hulamot

Godang do roha

Ndang sadia sinamot


Manuk mirasialtong molo martubi monang-monang, salpu do angka parungkilon jala ro do parsaulian pansamotan


Binsar mataniari poltak matani bulan,

sai tubu madihamu boru namalo mansari dohot anak nagabe raja panungkunan


Tinaba hau toras bahen sopo di balian, naburju na marnatoras ingkon dapot parsaulian


Habang amporik mangalumbalumba solu,

songgop siputi dipunsu hau natimbo,

Adong do patik sian dalihan natolu,

mangaruhuti sude angka tarombo


Habang ambaroba paihut-ihut rura,

Padan naung pinaboa ndang jadi mubauba


Rata bulung ni salak, rataan dope bulung ni sitorop

Uli pe hata ni sahalak, ulian dope hatani natorop


Pidong Harijo pidong harangan, sitapi-tapi pidong Toba

Nagogo mangula do butong mangan, najugul marguru do dapotan poda

Previous article
Next article

1 Comments

kaelignasiak said...
This comment has been removed by a blog administrator.

Ads Atas Artikel

Ads Tengah Artikel 1

Ads Tengah Artikel 2

Ads Bawah Artikel